Udskriv denne side

Vedtægter

§ 1
Valgmenighedens navn er Herning Valgmenighed. Dens hjemsted er Herning. Den har som formål ud fra det grundtvigske livs- og kirkesyn at varetage menighedens interesser.

§ 2
Herning Valgmenighed arbejder under navn af Herning-Gjellerup Valgmenighed sammen med Gjellerup Valgmenighed om kirkelig betjening og om kirkelig og folkelig foredragsvirksomhed. Fællesudgifterne til kirkelig betjening deles mellem de to menigheder i henhold til særskilt aftale.

§ 3
Præsten vælges af menigheden efter de regler, generalforsamlingen har vedtaget. Bestyrelsen foretager den formelle ansættelse af præsten.

Kirkens øvrige personale ansættes af bestyrelsen.

§ 4
På den ordinære årlige generalforsamling, som afholdes inden 1. april, vælges valgmenighedens bestyrelse. Denne består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. Hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer på skift. Der vælges hvert år 2 suppleanter med en valgperiode på 1 år. Der vælges 2 kritiske revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Der vælges 1 revisorsuppleant med en valgperiode på 1 år. Der vælges en registreret eller statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.

Valgproceduren fastsættes af bestyrelsen. Dog skal valgene til bestyrelsen foregå skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, præsten eller mindst 30 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden og begrundelse herfor.

§ 5
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, og kasserer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 af dens medlemmer finder det fornødent.

§ 6
Bestyrelsen varetager alle løbende forretninger. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og skal varetage de opgaver, den bliver pålagt af denne. Bestyrelsen forvalter menighedens formue, herunder fast ejendom og beholdninger. Bestyrelsen fører medlemsfortegnelsen og opkræver medlemsbidrag halvårligt. Der aflægges ved den ordinære generalforsamling et revideret regnskab for det forløbne regnskabsår, der følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab, underskrevet af bestyrelse og revision, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på kassererens bopæl 7 dage før generalforsamlingen afholdelse.

§ 7
Der føres en forhandlingsprotokol, hvori indføres generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. En bestyrelsesbeslutning er gyldig, når 3 af den medlemmer har stemt for den. Protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde.

§ 8
Generalforsamlinger bekendtgøres mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt i de blade, bestyrelsen finder fornødent.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Til vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de mødte stemmer for ændringerne. Er det nævnte antal medlemmer ikke mødt, men forslaget til vedtægtsændringer dog vedtaget med 2/3 af de mødte, indkaldes med samme varsel og på samme måde som anført i stk. 1 til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændringer er vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved generalforsamlingen vælges en ordstyrer, der leder mødet og underskriver forhandlingsprotokollen, der ligeledes underskrives af formanden.

Den ordinære årlige generalforsamlings dagsorden vil være:

  1. Valgt af ordstyrer.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskabets fremlæggelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleant samt af registreret eller statsautoriseret revisor.
  7. Meddelelser fra præsten.
  8. Eventuelt.

Stemmeret har alle indtegnede medlemmer over 15 år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9
De, der ønsker at blive optaget i eller at udmelde sig af valgmenigheden, må henvende sig herom til præsten eller et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmernes bidrag til menigheden fastsættes af bestyrelsen, normalt med en procentsats svarende til kirkeskatteprocenten i Herning kommune. Bestyrelsen har under tavshedspligt fuldmagt til på medlemmernes vegne at indhente oplysninger om deres skattepligtige indkomst.

Restance ud over 1 år kan medfører udelukkelse af menigheden.

§ 10
Udelukkelse af menigheden kan i øvrigt ske efter beslutning af præst og bestyrelse. Dog kan vedkommende indanke udelukkelsen til en ordinær generalforsamlings afgørelse.

§ 11
Valgmenigheden er også i formueretlig henseende en forening. Den, der ophører med at være medlem, kan ikke gøre krav gældende på nogen del af foreningens midler.

§ 12
Opløsning af valgmenigheden sker på 1 evt. 2 ekstraordinære generalforsamlinger med dette som eneste punkt på dagsordenen efter reglerne i vedtægternes § 8, stk. 3.

Ved opløsning skal menighedens midler tilfalde grundtvigsk kirkeligt arbejde.

Træffer generalforsamlingen efter de i stk. 1 anførte regler bestemmelse om menighedens opløsning, skal en sådan bestemmelse angive, hvornår og ved hvem opløsningen skal finde sted.

§ 13
Udtræder mindst 20 % af menighedens medlemmer for at danne en selvstændig valgmenighed har de ret til andel af valgmenighedens formue – dog ikke fast ejendom – i forhold til medlemstallet ved sidste ordinære generalforsamling.

§ 14
Menigheden tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes menigheden af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 1996.

Hans Møldrup                    Hans Jørn Hansen              Børge Jakobsen

 

                      Peder Kold                          Solveig Roesen