Udskriv denne side

Vedtægter

§ 1
Valgmenighedens navn er Gjellerup Valgmenighed og den har sit hjemsted i Hammerum. Den har som formål ud fra det grundtvigske livs- og kirkesyn at varetage menighedens interesser.
Valgmenigheden arbejder sammen med Herning Valgmenighed under navn af Herning-Gjellerup Valgmenighed om kirkelig betjening og om aflønning af præsten.

§ 2
På den årlige generalforsamling, der afholdes i marts, vælges valmenighedens bestyrelse. Af bestyrelsen afgår 2 det første år, 2 det næste år og 1 det tredje år og så fremdeles. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år ad gangen.
Fremsættelse af kandidatforslag og valg til bestyrelsen foregår skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning.
Valgmenighedens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen. Hver revisor vælges for 2 år. Lodtrækning afgør, hvem der afgår første gang. Regnskabet fremlægges i revideret stand ved den årlige generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

§ 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, som i formandens fravær træder i hans sted, samt en kasserer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 af dens medlemmer finder det fornødent.

§ 4
Bestyrelsen varetager alle løbende forretninger. Den forvalter valgmenighedens midler, formue og ejendomme til menighedens tarv. I øvrigt skal den varetage alle de anliggender, som ifølge generalforsamlingens beslutninger bliver den pålagt. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.

§ 5
Der føres en protokol, hvori indføres de beslutninger, generalforsamlingen og bestyrelsen vedtager. En bestyrelsesbeslutning er gyldig, når mindst 3 af dens medlemmer har stemt for den. Protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert møde.

§ 6
Bestyrelsen fører en medlemsfortegnelse over valgmenighedens medlemmer. Ligeledes føres en kirkegårdsprotokol samt kort over kirkegården. Bestyrelsen er ansvarlig for fordeling af gravsteder og for kirkegårdens drift i henhold til gældende regler.

§ 7
Den, der ønsker at blive medlem af eller at udtræde af valgmenigheden, må henvende sig til valgmenighedens præst eller til et af bestyrelsens medlemmer.

§ 8
Valgmenighedens medlemmer, der er fritaget for offentlig kirkeskat, betaler som medlemsbidrag et tilsvarende beløb til dækning af menighedens udgifter. Er dette beløb ikke tilstrækkeligt, påligner bestyrelsen medlemmerne det manglende beløb. Bidraget betales halvårsvis. Bestyrelsen har fuldmagt til på medlemmernes vegne at indhente oplysning om den skattepligtige indkomst, idet bestyrelsen samtidig forpligter sig til at overholde tavshedspligt.
Er et medlem i restance afgør bestyrelsen, om der kan findes en ordning, så restancen afvikles, eller om medlemmet skal udelukkes af valgmenigheden.

§ 9
Den ordinære generalforsamling indvarsles af formanden eller dennes stedfortræder med opgivelse af tid og sted ved bekendtgørelse i kirken og i de stedlige blade senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ethvert medlem, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Valgbar bliver man først, når man er fyldt 18 år. Simpel stemmeflerhed giver en beslutning gyldighed. Dog undtages lovændringer, til hvis vedtagelse kræves, at 2/3 af medlemmerne er tilstede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringen. Er det nævnte antal stemmeberettigede ikke tilstede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. (Se dog § 13).

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Regnskabet fremlægges
  4. Meddelelser fra præsten
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse samt suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, præsten eller mindst 10 medlemmer forlanger det. Der indvarsles efter samme regler som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 11
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 12
I formueretlig henseende er valgmenigheden en forening. Den, der ophører med at være medlem af valgmenigheden, kan ikke gøre krav gældende på nogen del af valgmenighedens formue og ejendom.

§ 13
Opløsning af valgmenigheden kan kun finde sted, når 3/4 af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.
I tilfælde af valgmenighedens opløsning vælges et særligt udvalg på 3 medlemmer til at varetage alt vedrørende afviklingen. Overskydende midler vil blive hensat på konto i et pengeinstitut og anvendt til vedligeholdelse af valgmenighedens kirke og kirkegård samt til eventuel støtte af beslægtet menighedsarbejde. Efter udvalgets afviklingsarbejde afholdes et menighedsmøde, på hvilket resultatet meddeles og godkendelse gives.

Vedtaget og godkendt af myndighederne marts/april 1990.