Udskriv denne side

10 spørgsmål / svar om skattesagen

Hvorfor har Herning Valgmenighed sendt et brev ud til medlemmerne omkring kontingentopkrævning?

Gennem mange år har SKAT stillet oplysninger til rådighed om medlemmernes skattepligtige indkomst. Den service yder Skat ikke længere. Derfor har bestyrelsen været nødt til at træffe et valg, i forhold til at få medlemskontingentet justeret og opkrævet.
 

 

Er det kun Herning Valgmenighed, som ikke mere kan få oplysninger fra SKAT?
Nej, det gælder alle valg- og frimenigheder i Danmark samt andre organisationer, der opkræver på baggrund af medlemmernes skattepligtige indkomst.
 

 

Er der mulighed for at SKAT igen stiller oplysninger om skattepligtige indtægter til rådighed for valg- og frimenigheder?
Spørgsmålet har været rejst på et foretræde i Folketingets Skatteudvalg i efteråret 2014. I første omgang skete der ikke noget, men pludselig her i slutningen af året kom der en løsning. SKAT vil igen stille oplysninger til rådighed for os, men først fra 2016
 

 

Hvad betyder det, at SKAT først vil stille oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst til rådighed fra 2016?
Det betyder i praksis, at vi fortsat må opkræve medlemskontingent på baggrund af tidligere skatteoplysninger. Hvis der har været større indtægtsændringer, kontakter det enkelte medlem forretningsføreren. Når vi kender betingelserne og tidsrammen for SKATs afgivelse af oplysninger vedr. medlemskontingent, vender vi herefter tilbage til det gamle system.
 

 

Hvorfor er det vigtigt, at medlemmernes skattepligtige indkomst bruges som beregningsgrundlag for kontingentopkrævning?
Det er der flere grunde til. For det første sikrer det en vis lighed ganske som når et medlem af folkekirken betaler kirkeskat. De ”bredeste skuldre” bærer det største læs. For det andet er beregningsmetoden en enkel procentregning, som er let forståelig.
 

 

Kunne medlemmerne af Herning Valgmenighed ikke betale kontingent på en anden måde end efter skattepligtig indkomst?
I princippet er det en mulighed, men i praksis er der en række fordele ved den valgte model. Herning Valgmenighed er i lighed med mange andre godkendt til at modtage løbende ydelser i henhold til Ligningslovens §12, stk. 2. Det betyder, at medlemmets indbetaling er fradragsberettiget.
 

 

Hvorfor er medlemskontingentet i Valgmenigheden højere sammenlignet kirkeskatten?
Beløbet er fradragsberettiget og pga. fradragsværdien er beløbene i sidste ende de samme.
 

 

Hvilken betydning har det højere medlemsbidrag sammenlignet med kirkeskatten for Herning Valgmenighed?
Det højere bidrag betyder, at valgmenighedens rådighedsbeløb dermed er ca. 1/3 større end det ellers ville have været, og dermed følger en bedre økonomi for valgmenigheden. Lidt populært sagt er det en VIND, VIND SITUATION. Begge parter får gevinst af ordningen.
 

 

Hvorfor har bestyrelsen valgt at hæve kontingentet med 0,8% i forhold til opkrævningen sidste og forrige gang?
For at få et relevant udgangspunkt for kontingentberegning valgte bestyrelsen, at beregningsgrundlaget foretages på baggrund af indtægten optjent i 2013 suppleret med den almindelige pris- og lønudvikling i Danmark i perioden. I praksis betyder det efter fradrag af skatteværdi, at et medlem betaler godt 8 kr. mere pr. skattepligtige 100.000 kr. og det vel at mærke i alt for hele året (begge opkrævninger).
 

 

Har et medlem mulighed for at få ændret sit beregningsgrundlag i forbindelse med kontingentopkrævning?
Ja, et medlem kan godt få ændret sit beregningsgrundlag. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at medlemmer, der i 2013 gik fra fx studie til arbejde, arbejde til pension, ledighed til arbejde osv. fik mulighed for at ændre deres beregningsgrundlag. For at bevare fradragsretten i f. t. SKAT er det dog nødvendigt at få tallene dokumenteret via revisor eller årsopgørelse.