Udskriv denne side

Beretning på generalforsamlingen 14. marts 2019

Året der gik, 2018

Året har været præget af mange aktiviteter. Antallet af aktiviteter udadtil har dog været cirka det samme som hidtidige år, men bagved kulisserne har der været travlt – mere om dette senere.

Det grundlæggende i Herning Valgmenighed er vores gudstjeneste – den aktivitet som alt andet er bygget op om. I bestyrelsen kærer vi os ikke så meget om indhold og form. Der er en skarp opdeling mellem det der foregår i kirken og det som foregår udenfor. Og vi er glade for og trygge ved den måde Morten Kvist forvalter gudstjenesten på. Ikke at vi ikke har holdninger – men det er i sidste ende præsten, der bestemmer, hvordan vore gudstjenester afvikles. Og vi er ret tilfredse. Vi ser dog stadig en nedgang i antallet af deltagere i 9-gudstjenester og når der er meget få bliver gudstjenesten lavet om til en andagt.

Som hidtil giver vores generalforsamling altid anledning til diskussion og gode ideer til afvikling af gudstjenesten og I skal selvfølgelig være velkomne med kommentarer, ideer og konstruktiv kritik til Morten Kvist, når han får ordet som sidste punkt i aften.

Vi har haft nogle helt fantastisk gode koncerter i kirken og faste gæster er Vocal Pleasure og Midtvest Pigekor. Vi sætter stor pris på samarbejdet med begge og mener det er givtigt for begge parter. Ud over at vi får besøg af en masse potentielle medlemmer i kirken, får vi også betaling: Midtvest Pigekor stiller sangere til rådighed for os til konfirmationer og høstgudstjenester og begge kor giver gratis billetter til menighedens medlemmer. Og så stemmer de vores flygel. Vi har ved alle koncerter det sidste år ageret som værter i kirken og sagt velkommen og et par ord med på vejen om Herning Valgmenighed.

Højskoledagene i 2018 blev afviklet som sædvanligt og der var en anelse flere til foredragene end tidligere. I år havde højskoledagene som bekendt 100 års jubilæum og programmet var derfor meget anderledes. I 2020 er vi tilbage i den sædvanlige form: To foredrag om lørdagen og søndag gudstjeneste med ekstern prædikant, frokost og foredrag med prædikanten. Men med inspiration i jubilæumsdagene vil vi næste år forsøge os med fællesspisning, hygge og sang lørdag aften – vi synes festaftenen på Østergaards var hyggelig.

Den årlige udflugt gik til strandingsmuseet i Thorsminde. Derudover havde vi litteraturaftner med Morten Kvist – sidste år var det Erik Fosnes Hansens – Et hummerliv, der var temaet. Litteraturaftnerne har vist sig at have stigende interesse, så det vil vi fortsætte med – som i år med Lykke Per.

Det var også dejligt at være i en fyldt gymnastiksal til det årlige fællesmøde med de øvrige foreninger, hvor Rikke Helms holdt et spændende foredrag om Rusland. Et arrangement, der vidner om det fortsat gode samarbejde vi har med Højskoleforeningen, Foreningen Norden og Ungdomsforeningen.

I 2018 var det årlige fællesmøde med de Midt og Vestjyske valgmenigheder henlagt til Holstebro. Det var første gang jeg hørte Peter Hedegaard og jeg var ret begejstret. I regi af de Midt og Vestjyske valgmenigheder, afholdes der også et bestyrelsestræf, hvor vi udveksler erfaring og ideer.

Og så holder jeg personligt meget af vores cafe-sangs arrangementer. Sidste gang jeg var med, var det på Dyrby’s og cafeen var fyldt – også af ikke medlemmer.

Og for lige at tale lidt om os selv, ja, så har det været et travlt år for bestyrelsen. Der har været mange ting at tage stilling til og jeg må sige at det har været en hårdarbejdende bestyrelse. Vores frekvens af ordinære bestyrelsesmøder har været cirka den samme som hidtil, men derudover har vi mødtes til gå-hjem-møder en hel del gange, da vi har haft ting der skulle diskuteres og tages stilling til. Vi mødes kl ca. 16 og er hjemme til sen spisetid. Det er praktisk, når alle medlemmer af bestyrelsen har en travl hverdag og i forvejen mange aftener optaget.

Og det er dejligt at være i bestyrelsen for Herning Valgmenighed. Også selvom vi alle til tider føler os presset, så opvejes det til fulde af et spændende arbejde og et godt kollegialt samvær. Der er en god og konstruktiv tone i bestyrelsen og vi arbejder alle efter samme mål. Personligt finder jeg det givende at tilbringe tid sammen med disse mennesker og så føler jeg faktisk det er et privilegium at have et tæt samarbejde med Morten. Han er under mit formandskab blevet tæmmet en anelse, så vi holder os stramt til en dagsorden, men når osten og rødvinen findes frem og vi når til ”nyt fra præsten”, får vi alle sammen noget med hjem, som man kun kan få i dette lille forum.

Vi har også lavet ændringer i den måde vi organisere os internt i bestyrelsen. Det var en samlet bestyrelse, der bad mig tage hvervet som formand, da vi konstituerede os. Det er selvfølgelig en ære og jeg takkede pænt ja, men havde nogle betingelser, da jeg ikke har de samme muligheder for at yde, som hidtidige ”arbejdsfri” formænd har haft. Og det har været godt. Samtidig har vi fordelt opgaverne, så de ligger på de mennesker, der har de rigtige kompetencer.

  • Næstformanden, Martin – har taget mange opgaver omkring det jeg kalder det indholdsmæssige og har desuden ansvaret for vore bygninger – præstebolig og kirke.
  • Grethe har overtaget flere opgaver af administrativ karakter
  • Vores sekretær, Birgitte, har med hård hånd styret alt med indkaldelse, referater, kalenderstyring, korrektur, kontakt til skole og forplejning.
  • Morten Kvist har også påtaget sig flere organisatoriske opgaver, hvor formanden bare bliver orienteret og godkender.

Og så er der da gået en hel de tid med forberedelserne til dette års 100 års jubilæum, hvor hele bestyrelsen har gjort en stor indsats og vi har fået uvurderlig hjælp af Lis Haubjerg.

I 2018 fik vi også sat lidt skik på kirken. Vi har fået lavet lidt reparationer indvendig og fået genetableret bedet ved p-pladsen, der var hård ramt af sommerens tørke. Kirketårnet har fået en tiltrængt opfriskning. Præsteboligen har været dyr i 2018 – vi har været nød til at investere i et pengeskab af hensyn til den nye persondataforordning og herudover små-ting som har været nødvendige at tage sig af.

Vi har i 2019 endnu større udgifter til præsteboligen, da vi har været nød til at renovere kælderen på grund af fugt.

Vi håber, at få råd til at give kors og vinduesparti mod vest på kirken en omgang – det trænger virkelig, men det er også meget dyrt.

Vores samarbejde med børnehaven og Herning Friskole kører godt og vi gør hvad vi kan for at opfordre forældre til at vælge Herning Valgmenighed, når de nu har valgt Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Herning Friskole. Vi benytter en hver lejlighed til at reklamere for os selv. Vi deltager i sociale arrangementer, generalforsamlinger mv - både præst og bestyrelse.

Og så er der gået meget tid med etablering af det nye og tættere samarbejde med Gjellerup Valgmenighed. Som vi fremlagde på sidste års generalforsamling, var det bestyrelsens intension at styrke samarbejdet – at finde gode synergier og samarbejder, der hvor det giver mening. Men samtidig at bevare to selvstændige Valgmenigheder med to kirker og fælles præst.

Det første var nedsættelse af et samarbejdsudvalg bestående af de to formænd og de to kasserer og Morten Kvist. Vi har siden sidste år holdt en række møder i dette udvalg og haft mange gode, åbne og konstruktive diskussioner af muligheder og begrænsninger. Desuden har vi afholdt et fælles bestyrelsesmøde med Gjellerup.

Og det er der kommet flere beslutninger ud af, som er taget i fuld enighed i de to bestyrelser. Vi ønsker at de aktiviteter, der afholdes i henholdsvis Herning og Hammerum, i højere grad betragtes som fælles. At vi som bestyrelse bakker hinandens arrangementer op for at sikre så mange deltagere som muligt og derved udnytte hinandens arbejde. Et godt eksempel er litteraturaftnerne, der egentlig er et Hammerum projekt, men hvor der kommer mange folk fra Herning. Vi vil også gerne have flere gæster til Højskoledagene og de er meget velkomne fra Hammerum/Gjellerup.

Vi har brugt meget tid på at diskutere forskelle og ligheder. Og vi kan sagtens se at der er forskel. Men vi vil gerne udnytte hinandens styrker.

Og så er der taget beslutning om at der senest fra 1. september i år etableres et fælles sekretariat, hvor der ansættes en fultidsperson til varetagelse af begge menigheders interesser. Gennem arbejdet i fællesudvalget og i de to bestyrelser har vi fået vished for at dette kan give store fordele og besparelser. Under sekretariatet vil vi have en række funktioner, som vi i dag køber ude. Det være sig førelse af kirkebog, hjemmeside, forplejning mv.

I jobbet vil vi også få mulighed for en opgradering af vores kommunikation til medlemmerne. Vi er vist den sidste valgmenighed, der ikke kommunikere til sine medlemmer via e-mail, vi har ikke medlemmernes mailadresser. Disse skal manuelt indsamles og der skal organiseres nyhedsbrevsudsending fra både sekretariat og præst. Måske skal vi have en ny og bedre hjemmeside og måske skulle vi, som alle sognekirkerne, kommunikere på de sociale medier. En eventuel indtægt kunne være salg af ydelser til andre: Hvis Højskoleforeningen ønsker hjælp til økonomi, administration, bogføring og/ eller medlemsadministration – eller hvad ved jeg.

Vi mener også, at organisering af arrangementer skal foregå centralt fra et sådan sekretariat, på en mere effektiv og billigere måde end vi gør i dag.

Vi mener ikke bare det er en god ide – vi mener faktisk det er nødvendigt. Vi mener at én dedikeret person med fast arbejdstid er den rette løsning. Vores ide er at dette ”sekretariat” skal have en fast åbningstid og gerne en formiddag om ugen, hvor denne opholder sig på præstens kontor.

Vores tro er, at vi kan ligge flere og nye arbejdsopgaver ind under en person og vedkommende kan samtidig bestride de opgaver, der i dag ligger hos to forretningsførere.
Vi har sat processen i gang. De to forretningsfører er orienteret om planerne og vi har lavet en jobbeskrivelse af den nye sekretariatsfunktion. Stillingsannoncen er udarbejdet. Og både Grethe fra Herning og Birgitte fra Gjellerup Valgmenighed har fået besked på, at de kan søge stillingen på lige vilkår med alle andre.

Det har egentlig ikke været nogen svær beslutning, da det via arbejdet i fællesudvalget og diskussioner i de to bestyrelser hurtigt gik op for os, at dette var det rigtige at gøre.

Og så lidt om udvikling i antallet af medlemmer og lidt om økonomien. Vi er i dag 489 medlemmer og er således kommet under de magiske 500. Vi var 501 medlemmer pr. 31/12-2017. Men vi er stadig større end Gjellerup – vi er to flere end dem! Heine vil under fremlæggelse af regnskabet gå i dybden med tallene og udviklingen.

Vi gør faktisk meget for at tiltrække nye, men det er svært og det bliver kun til ganske få. Jeg mener, at med de redskaber og det personale vi har til rådighed i dag, kan vi ikke gøre ret meget mere. Jeg kan i hvert fald ikke og Mortens indsats er beundringsværdig.
Resultatet er jo naturligvis en strammere økonomi, når vi har faldende indtægter.
Vi vil gerne forandre og forny - og giver ikke op – selv om udviklingen går den forkerte vej og tidsånden ikke er med os.

Mange har i dag ikke en holdning til det med tro. Det er kun 3/4 af landets befolkning, der er medlem af folkekirken. I 1990 var 90 % af den danske befolkning medlem.
Kun 60 % af de nyfødte bliver i dag døbt.

Tallene viser, at det med kirke og tro er noget, der betyder mindre og mindre. Det er ikke vigtigt. Men hvordan kan vi så gøre det vigtigt? Det kan vi ved at blive ved med bl.a. at holde kirke som vi gør. Vi skal følge med tiden, men vi skal værne om vores gudstjeneste og de traditioner og ritualer, vi mener, der ikke findes andre steder end i kirken. Og det som gør vores kirken til et særligt sted. Vi må hjælpe hinanden med at støtte op om det - og om valgmenigheden i det hele taget. Vi skal sprede budskabet, når vi kan komme afsted med det - og oplyse folk om vores værdier, så de får lyst til at melde sig ind. Men vi er udfordrede! Det er hele Danmark, når det kommer til kirke og tro.

Sidste år nævnte jeg at vi var forberedte på at vi ikke kunne lave overskud hvert år, men at målet var 0 i resultat. Økonomien er ikke god i år og Heine vil komme tilbage med de nedslagspunkter, der gør forskellen. Men vi kigger ikke på tallene og fremskriver dem til en ende på Herning Valgmenighed.
Målet er stadig at få flere medlemmer og en økonomi i balance.

Og så vil jeg gerne runde af med at takke alle der på den ene eller anden måde gør det muligt at drive Herning Valgmenighed. Til de som på den ene eller anden måde får det til at give mening.

Tak til alle vore kære hjælpere: Vibeke Ottesen, Thora Kristensen, Eva Skovhus og Karen Marie Holm.

Tak til vore to kritiske revisorer, som engageret – og kritiske – udfylder en vigtig plads.

Tak til personale – til Peder for at have styr på det hele, når vi andre ikke har det, for orgelspil på højt niveau fra Elena, til Carsten Gammeljord for vedligeholdelse. Tak og velkommen til Helle Dam som er vores nye hjælper med forplejning til arrangementer – såsom i aften, højskoledage, konfirmandarrangementer, aftenmøder mv.
Tak til Frank for hurtig og præcis vedligeholdelse af vores hjemmeside.
Og tak til Grethe for samarbejdet i det forløbne år – det er værdsat af bestyrelse og præst – og nu må vi se hvad fremtiden bringer for Grethe i relation til Valgmenigheden – vi har stor tillid til at fremtiden tegner lys for hende, lige meget hvad der kommer til at ske efter 1. september.

Tak til Morten for et enestående samarbejde, gode diskussioner og et imponerende engagement. Det er blevet til mange gode og givende timer i dit selskab det seneste år – ud over selve dagligdagen som din ”chef”, bruger vi en del tid sammen i arbejdet med Midtvest Pigekor, arbejdet med højskoledagene, samarbejdsudvalget, Himmelske Dage på Heden, børnehaven mv.

Tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og stor velvillighed til at afse tid og kræfter til arbejdet. Specielt tak til Vibeke for sin hurtige og velvillige indtræden i bestyrelsen, da vi pludselig havde mandefald. Vi forventer os meget af samarbejdet med Vibeke.

Og så skal der vel klemmes noget ind med Heine! Heine, vores kasser, er på valg i år og ønsker ikke at modtage genvalg. Det er jeg oprigtig ked af. Du er virkelig en hver bestyrelses drøm og den måde du har forvaltet kasserjobbet på er både bestyrelsen og jeg meget glade og taknemmelig for. For mig har dit arbejde i samarbejdsudvalget været intet mindre en uvurderligt. Du har været præcis og konkret, set økonomiske sammenhænge og kunnet gennemskue mine tossede ideer og lige hive mig ned på jorden igen. Du har sat meget til side for Herning Valgmenighed de 6 år du har været med og jeg kan jo godt forstå, at du synes du har gjort din borgerpligt. Selvom jeg er træt af det – og lidt småsur.

Og så ikke mindst tak til jer der er her i aften. I er – blandt få andre – kernen i valgmenigheden, der bakker op igen og igen om gudstjenester og arrangementer. Uden jer var der ingen valgmenighed. Uden jeres engagement var det ikke sjovt. Jeg bliver glad når jeg bliver ringet op med konstruktiv kritik af vedligeholdelsen af kirken, når vi får voksen skæld ud over vores manglende deltagelse i gudstjenester, når I kommer med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer osv. osv. Det er vigtigt.

Men jeg drømmer jo om, at denne kerne kan vokse – den er for lille.

Herning, den 14. marts 2019, Morten Dybro, formand.